Right click is disabled ! ;o)
logo
logo

Všeobecné obchodné podmienky

1.) Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy o dielo, vrátane rámcových, na vyhotovenie fotografických diel a poskytnutie fotografických služieb, zákazky, objednávky fotografických služieb a potvrdení objednávok spoločnosťou AdeXa Finance, s.r.o., so sídlom Nemesszegská 5, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako JojoSamek Photographer).
Pri uzatváraní zmluvy sa vychádza z toho, že objednávateľ je oboznámený so znením týchto VOP a ďalšími nižšie popísanými dokumentami.

2:) Úprava právnych vzťahov

Zmluvné vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom podliehajú právu Slovenskej Republiky, ustanoveniam OZ a predovšetkým ustanoveniam o Zmluve o dielo v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov a §40 a nasl. zákona č. 618/2003 z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorské právo) v znení neskorších predpisov.

3.) Uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu zmluvy môže dôjsť na základe osobnej ústnej, telefonickej a/alebo písomnej objednávke zákazníka u zhotoviteľa, a/alebo prostredníctvom internetových stránok zhotoviteľa a/alebo prostredníctvom iných prostriedkov na komunikáciu na diaľku, a to okamihom, kedy potvrdenie objednávky zhotoviteľom príde k zákazníkovi.
Zmluva môže byť uzatvorená aj písomnou formou, keď ustanovenia takejto zmluvy, ktoré upravujú podmienky odlišné od týchto VOP, majú pred nimi prednosť. V ostatných, zmluvou neriešených prípadoch sa zmluvný vzťah riadi príslušnými právnymi predpismi a týmito VOP.
Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 72 hod pred plánovaným termínom fotografovania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou. Potvrdenie stornovania oznámi zhotoviteľ objednávateľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre zhotoviteľa a zastavenie vybavovania objednávky.
Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť objednávku, ktorá obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, nie je uskutočnená v súlade s týmito VOP a platnou ponukou služieb zhotoviteľa v uvedený deň, prípadne je neúplná a/alebo neurčitá, ďalej v prípade, ak by jej splnením zhotoviteľ porušil platné právne predpisy a/alebo ktorej plnenie je v rozpore s etikou a morálkou a/alebo iným spôsobom je nezlučiteľná s morálkou zhotoviteľa.

4.) Predmet plnenia

Predmetom plnenia je poskytnutie služieb súvisiacich s prevedením fotografických služieb a vyhotovenia diela, resp. fotografií, ktoré sú špecifikované v zmluve a/alebo objednávke zákazníka potvrdenej zhotoviteľom.
Určenie predmetu plnenia musí byť jednoznačné a určité. Neakceptovaním VOP zhotoviteľa a/alebo ich akceptovaním s výhradou nedochádza k uzatvoreniu zmluvy. Predmetom plnenia sa rozumie poskytnutie služieb súvisiacich s prevedením fotografickej služby.
Neupravené fotografie a/alebo fotografie vo formáte RAW nie sú súčasťou predmetu plnenia a objednávateľovi sa neposkytujú a ich neoprávnené použitie je neprípustné.

5.) Cena predmetu plnenia, doba platnosti ceny a spôsob platenia ceny

Cena predmetu plnenia je stanovená aktuálnym cenníkom platným v čase uzatvorenia zmluvy, prípadne špecifickou cenou, na ktorej sa písomne, a/alebo mailom dohodne zhotoviteľ so zákazníkom. Cena predmetu plnenia zostáva platná od okamihu uzatvorenia zmluvy do okamihu zhotovenia či poskytnutia služieb špecifikovaných v zmluve, okrem prípadu, ak zákazník žiadal zmeny prevedenia diela a/alebo poskytnutej služby.
Zákazník hradí cenu predmetu plnenia v hotovosti alebo prevodom na bežný účet zhotoviteľa v plnej výške doplatku, t.j. po dopočítaní prípadného rezervačného poplatku, po získaní náhľadu a/alebo ukážky diela, podľa platného cenníka v deň uzatvorenia zmluvy.
Zákazník sa zaväzuje uhradiť za poskytnutie služby formou nákupu poukážok cew www stránku plnú cenu podľa aktuálneho cenníka a /alebo špecifickej ceny, na ktorej sa písomne a/alebo mailom dohodli so zhotoviteľom. Rezervačný poplatok je nutné uhradiť na účet zhotoviteľa, čím dôjde k uzavretiu zmluvy na základe čl. 3 odst. 1 týchto VOP. Zákazník a zhotoviteľ si môžu dohodnúť aj iný spôsob úhrady celkovej ceny predmetu plnenia ako je uvedený v čl. 36 odst. 3 týchto VOP. Zákazník berie na vedomie a zároveň súhlasí, že poplatok je v prípade zrušenia dohodnutého termínu zo strany zákazníka menej ako 72 hodín pred plánovaným termínom fotenia nevratný . Poukážka je platná 90 kalendárnych dní po uhradení plnej výšky ceny.

6.) Práva a povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ prevedie dielo a/alebo poskytne služby v kvalite obvyklej v SR a v súlade s ponukou zhotoviteľa platnou v deň uzatvorenia zmluvy a/alebo potvrdenia objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Vyjadrením súhlasu s týmito VOP a/alebo uzatvorením zmluvy, dáva zákazník zároveň zhotoviteľovi právo využívať vybrané fotografie zákazníka za účelom ich spracovania a/alebo splnenia zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednanú zákazku v množstve a kvalite dohodnutej v zmluve a/alebo v potvrdenej objednávke v primeranej lehote, inak za podmienok stanovených v platnej ponuke zhotoviteľa v deň uzatvorenia zmluvy a/alebo potvrdenia objednávky.
Za primeranú lehotu pre dodanie zákazky podľa čl. 4. odst. 4 týchto VOP sa považuje 14 kalendárnych dní na vyretušovanie fotografií pri bežnej náročnosti zákazky. V prípade svadobných zákaziek je doba spracovania fotografií 30 kalendárnych dní bez predchádzajúceho upozornenia.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v priebehu plnenia a to v prípade nezáujmu klienta v trvaní dlhšom ako 90 dní. Nezáujmom objednávateľa sa rozumie nedostupnosť, zrušenie a/alebo ukončenie komunikácie. V tomto prípade nemá objednávateľ nárok na plnenie zmluvy a/alebo vrátenie zaplatenej objednávky alebo jej časti.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať zákazku čo do obsahu nepoškodenú, bez vád a v kvalite, ktorá bola dohodnutá riadne potvrdenou objednávkou a/alebo zmluvou. Pokiaľ nebola kvalita zákazky vopred určená, bude dielo zhotovené v kvalite obvyklej pre danú objednávku.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, po predchádzajúcom oznámení zákazníkovi, z veľmi závažných dôvodov (choroba, zranenie, zásah vyššej moci) zmeniť termín, dátum, aj čas ateliérového a/alebo exteriérového fotografovania. Za dobu primeranú k oznámeniu zmeny termínu sa považuje 1 deň pred plánovaným dátumom konania fotografovania.
V prípade, ak nastanú okolnosti s charakterom vyššej moci, ktoré bránia zhotoviteľovi v plnení zmluvných záväzkov, má zhotoviteľ právo primerane predĺžiť termín dodávky a/alebo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa informovať. V žiadnom prípade nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody.

7.) Práva a povinnosti objednávateľa

Zákazník alebo ním poverená osoba je povinná informovať zhotoviteľa o nedostupnosti, zmene a/alebo zrušení mailovej adresy, slúžiacej ku komunikácii medzi zhotoviteľom a zákazníkom.
V prípade, že sú v ateliéry a/alebo exteriéry fotografované deti do 15 rokov, zákazník je povinný zaistiť, aby boli pri fotografovaní prítomní rodičia dieťaťa. V opačnom prípade je zhotoviteľ oprávnený poskytnutie služby odmietnuť.             Prítomnosť rodičov môže byť vo výnimočných prípadoch nahradená, a to písomnou žiadosťou rodičov dieťaťa a so súhlasom zhotoviteľa, inou dospelou osobou určenou v písomnej žiadosti rodiča dieťaťa.

8.) Iné dojednania

Úroveň spracovania retuše je stanovená výhradne zhotoviteľom, nikdy nie zákazníkom. U svadobných foto zákazkách sú retuše pleti nevesty a ženícha výhradne na aranžovaných a portrétnych fotografiách novomanželov (nie na skupinových či reportážnych fotografiách z celého dňa).
Zákazník nadobúda vlastnícke práva, ale nie autorské, ku všetkým dielam vzniknutým podľa zmluvy výhradne pre súkromné a nekomerčné využitie. Práva pre komerčné využitie, vrátane akýchkoľvek súťaží, sú súčasťou iných zmlúv, a nie je možné ich získať inak, než výslovným písomným súhlasom zhotoviteľa s presným určením rozsahu a doby trvania práv.      Komerčné použitie diela bez súhlasu majiteľa komerčných práv (zhotoviteľa) zakladá nárok zhotoviteľa na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR, slovom jeden tisíc eur za každé jednotlivé porušenie autorských práv. Poskytnutie fotografií iným subjektom, ako sú hotely, reštaurácie, vizážisti, kvetinári a.iné bez súhlasu autora je neprípustné a považuje sa za porušenie autorských práv.

Zákazník nenadobúda vlastnícke práva k neupraveným záberom v žiadnom prípade.

Zľavy a akčné ponuky nie je možné kombinovať, pokiaľ to nie je uvedené a/alebo sa strany nedohodli inak.
Prípadné požiadavky zákazníka na zmenu zmluvy, pokiaľ sú zhotoviteľom akceptované, primeraným spôsobom predlžujú zjednanú dodaciu lehotu. V prípade prijatia požadovanej zmeny je zákazník upozornený na zodpovedajúcu zmenu ceny zákazky podľa aktuálneho cenníka platného v čase zmeny zmluvy. Pokiaľ zákazník novú cenu neakceptuje, nedôjde ku zmene zmluvy a zákazník má právo od zmluvy neodkladne odstúpiť. V prípade, že zmeny zmluvy nebudú zhotoviteľom akceptované a požadované zmeny prijaté, má zákazník právo neodkladne od zmluvy odstúpiť. O využití práva odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný zhotoviteľa neodkladne informovať. V oboch vyššie uvedených prípadoch zhotoviteľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu. V tomto prípade má zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu už v súvislosti so zmluvou vznikli.
Zhotoviteľ podľa svojho najlepšieho úsudku vyberie fotografie na retušovanie. Pokiaľ nie je vopred písomne určené inak, je výber fotografií na úpravu, ako aj ich finálna úprava, vždy v plnej kompetencii zhotoviteľa. Zhotoviteľ dodáva zákazníkovi fotografie vo formáte strán 3:2alebo 16:9 alebo 16:10, pokiaľ nebolo vopred určené inak. Fotografie sú dodávané výhradne v digitálnej podobe (úschovňa, flashdisk), pokiaľ nebolo vopred určené inak. Tlačené fotografie, fotoknihy a iné sú predmetom iných zmlúv a dohôd.
Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že v prípade fotografovania eventov (svadby, narodeniny, party a iné) nie je možné zaručiť, aby na fotografiách bol úplne každý hosť a/alebo gratulant.

9.) Záručná doba, práva zodpovednosti za vady, reklamačný poriadok

Právo zodpovednosti za vady si uplatňuje zákazník osobne alebo prostredníctvom prostriedkov hromadnej komunikácie na diaľku. Reklamácie vád diela musí byť uplatnená písomnou formou bezprostredne po ich zistení, nie neskôr ako v deň prevzatia diela.

Reklamácie za poškodené zásielky uplatňuje zákazník prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, pokiaľ bola zákazka zaslaná vo fyzickej forme.

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu a predať kompletnú zákazku späť na účely reklamácie a počas riešenia reklamácie poskytnúť potrebné informácie tak, aby oprávnenosť vytýkaných vád mohla byť správne posúdená. Zákazník je žiadaný poskytnúť pri vybavovaní reklamácie o potrebnú súčinnosť.
Zhotoviteľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu odoslaného diela či už poštovými službami a/alebo stratou diela v digitálnej forme na strane objednávateľa a/alebo zákazníka. Fotografie sa u zhotoviteľa archivujú do konca nasledujúceho roku po roku kedy došlo k plneniu predmetu zmluvy. V tejto lehote je zákazník oprávnený požiadať o náhradné zaslanie diela. Takéto zaslanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka v deň žiadosti o náhradné zaslanie strateného a/alebo iným spôsobom znehodnoteného diela.

Zhotoviteľ je povinný vydať potvrdenie zákazníkovi o tom, kedy zákazník právo vyplývajúce zo závad diela uplatnil, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie a dobe trvania tejto reklamácie.

Pre zákazníkov, ktorí sú podnikatelia, a ktorí vo vzťahu k zhotoviteľovi vystupujú v rámci obchodného záväzkového vzťahu, platia tiež ustanovenia týkajúce sa vád diela a spôsobu uplatňovania nároku z vád uvedené v obchodnom zákonníku. Záručná doba je rovnaká ako v čl. 9, odst. 1 týchto VOP.

10.) Plnenie zodpovednosti za vady

Pri nedodržaní zmluvných záväzkov vyplývajú pre zákazníka podľa druhu vád práva na nápravu a prevedenie nápravy v nasledovnom rozsahu :

a, pri nedodržaní doby, zjednanej na zhotovenie zákazky bude zákazníkovi poskytnutá 10% zľava z ceny predmetu plnenia
b, v prípade nedodržania doby primeranej k oznámeniu zmeny termínu ateliérového a/alebo exteriérového fotografovania a zmeny termínu v deň konania do 10,00 hod získava zákazník ako kompenzáciu 25% zľavu z ceny predmetu plnenia
c, v prípade ak zhotoviteľ prevedie dielo odlišne od presne vyšpecifikovanej objednávky, a táto skutočnosť neskôr vyjde najavo, zhotoviteľ zdarma prevedie dielo tak, aby plne zodpovedalo pôvodnej objednávke zákazníka.

11.) Obmedzenia vyplývajúce z použitej technológie

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že špecifické prejavy použitej technológie a z nich vyplývajúce možné nedostatky a vady fotografie (drobná neostrosť, odlesky v očiach, kontúry a pod.) nie sú dôvodom na reklamáciu.
Zhotoviteľ venuje maximálnu odbornú a nutnú starostlivosť k maximálnemu možnému obmedzeniu týchto špecifických prejavov použitej technológie. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo fotografie spracovávať pomocou grafických úprav ako retušovanie, zmena jasu, kontrastu, saturácie, farebnosti, zmeny odtieňov farieb, ostrosti a iné. Zhotoviteľ zámerne a starostlivo pracuje s tzv. „hĺbkou ostrosti“ na fotografiách. Vo výslednej práci sú fotografie s rozostretým pozadím, teda nie každá fotografia je nutne ostrá v celej hĺbke fotografovaného záberu.

12.) Obmedzenia vyplývajúce z estetickej kvality vzniknuté fotografovaným modelom

Zákazník berie v úvahu a súhlasí s tým, že každý človek je iný, má svoj osobitný vzhľad a estetická kvalita fotografií je vzhľadom k tejto skutočnosti rôzna. Vlastný vzhľad a nespokojnosť s ním v žiadnom prípade nie je dôvodom pre reklamáciu.
Úpravy ako sú napr. zoštíhlenie, narovnávanie nosa, odstraňovanie kruhov pod očami, odstraňovanie tetovaní, nekvalitný make-up, strapaté vlasy, či inak zničený účes a pod. sa nepovažujú za obvyklú retuš a nie sú súčasťou bežne uvádzanej ceny za fotografovanie. Tieto úpravy sa považujú za nadštandardné a môžu byť prevedené na žiadosť klienta za poplatok, ktorého výška závisí od náročnosti úprav a bude klientovi vopred oznámená zhotoviteľom.

13.) Darčeky a bonusy

Za darčeky a bonusy sú považované také služby alebo tovar, ktoré zákazník obdrží bezplatne alebo sú ako bonus označené. Darčeky a bonusy sú špeciálne ponuky platné v určitom časovom úseku, k určitým službám, či pre určenú skupinu zákazníkom. Zákazníci, ktorí nespĺňajú kritériá, nemajú na darčeky a bonusy nárok. Darčeky a bonusy nie je možné súdne vymáhať. V prípade ak si zákazník darčeky alebo bonus neprevezme v určený čas, nemá nárok na vyplatenie náhradnej čiastky v hotovosti, ani na zápočet voči dlžnej čiastke či iného plnenia.
Darčeky a bonusy majú formu, veľkosť, materiál, farbu a spracovanie podľa vopred definovaných kritérií. Pokiaľ zákazník bude chcieť darčeky a bonusy v inej forme, môže mu to zhotoviteľ umožniť. Takáto zmena však môže byť spoplatnená.
Darčekové poukazy na fotografické služby sú hradené vopred a zákazník berie na vedomie, že tieto majú vopred stanovenú platnosť, uvedenú na poukaze. Poukazy po skončení ich platnosti sú brané ako prepadnuté a ich uplatnenie už nebude umožnené.

14.) Odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku, nie je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní, od prevzatia plnenia, v prípadoch dodávky tovaru upravovaného na želanie zákazníka alebo pre jeho osobu.
V prípade zákazníka ne-podnikateľa je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť až do zhotovenia diela, je však povinný uhradiť zhotoviteľovi sumu zodpovedajúcu prácam už vykonaným, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Zhotoviteľ ma taktiež nárok na úhradu storno poplatkov špecifikovaných v čl. 15 týchto VOP. Zákazník ne-podnikateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť tiež, ak je zrejmé že dielo nebude včas hotové alebo prevedené riadne a zhotoviteľ neučinil nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.
V prípade zákazníkov podnikateľov platí pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenie občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ má taktiež nárok na úhradu storno poplatkov špecifikovaných v čl. 15 týchto VOP. Zhotoviteľ je oprávnený mimo ostatných prípadov uvedených v príslušnom právnom predpise odstúpiť od zmluvy :

a, pokiaľ zákazník poruší čl. 7, odst. 2 týchto VOP

b, pokiaľ zákazník neuhradí cenu predmetu plnenia a/alebo časť ceny predmetu plnenia najneskôr v lehotách stanovených v čl. 5 týchto VOP.

15.) Storno poplatky

V prípade, že sa zákazník na dohodnutý termín fotenia nedostaví a/alebo nemôže dostaviť z akéhokoľvek dôvodu, má zhotoviteľ nárok na úhradu 100% všetkých svojich nákladov, a to najmä vizážistu, vlasového designéra (ak bola účasť dohodnutá) a všetkých ďalších nákladov súvisiacich so špeciálnou objednávkou zákazníka (špeciálne rekvizity, kostýmy apod.), vrátane cestovných nákladov. Rezervačný poplatok už uhradený zákazníkom sa nevracia.

16.) Ďalšie ustanovenia

Za účelom zhotovenia objednávky, kontroly kvality zákazky, úpravy technických parametrov predaných dát a/alebo podkladov za účelom dosiahnutia najlepšej možnej kvality, je zhotoviteľ oprávnený objednávku modifikovať, a to výhradne po predchádzajúcom informovaní zákazníka a s jeho písomným súhlasom.
Zhotoviteľ je kedykoľvek oprávnený objednávku odmietnuť, prípadne v jej spracovaní nepokračovať, pokiaľ by mala obrazový alebo iný materiál, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pravidlami morálky, najmä pornografiu, detskú pornogarfiu, zobrazenia násilia na ľuďoch a/alebo zvieratách a pod.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo pozastaviť zhotovovanie diela po predchádzajúcom oznámení objednávateľovi, bez povinnosti uhradiť mu akékoľvek vyrovnanie a bez straty nároku na úhradu vzniknutých škôd v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany objednávateľa.

17.) Záverečné ustanovenia

Uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP (odoslaním objednávky). Uhradením rezervačného poplatku zákazník súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, reklamačným poriadkom, platnou cenovou ponukou zhotoviteľa, vrátane podmienok kvality diela a lehôt plnenia a tieto prijíma. Zároveň zákazník potvrdzuje, že si nie je vedomý žiadnych zdravotných a ani iných ťažkostí, ktoré by mu znemožňovali účasť na fotografovaní štandardným spôsobom.
Zhotoviteľ a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a v nich obsiahnutý reklamačný poriadok sa stane neplatný, zostávajú všetky ostatné ustanovenia platné a účinné.

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky majú platnosť a účinnosť od 01.10.2021.

AdeXa Finance, spol. s r.o.
Nemesszegská 5
929 01 Dunajská Streda
IČO : 45 281 572
IČ DPH : SK2022950160
JojoSamek Photographer